ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุงศรี ออโต้กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “กรุง ศรี ออโต้” ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรุงศรี ออโต้ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรุงศรี ออโต้

ลูกค้า หรือบุคคลใดสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรุงศรี ออโต้ได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณา ตรวจ สอบอัตราดอกเบี้ยแลค่าธรรมเนียมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการกรุงศรี ออโต้ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรุงศรี ออโต้ ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่กรุงศรี ออโต้ หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจาก กรุงศรี ออโต้

กรุงศรี ออโต้สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของกรุงศรี ออโต้ได้อย่างต่อเนื่องและใช้โปรแกรมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้าน พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรุงศรี ออโต้ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายทั้งในด้านของเนื้อหาข้อมูลและวิธีการเข้าถึงเนื้อหานั้น

การเก็บรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าหรือบุคคลใดนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกรุงศรี ออโต้และบริษัทในเครืออย่าง ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของกรุงศรี ออโต้ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่า เดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากกรุงศรี ออโต้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้กรุงศรี ออโต้จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อกรุงศรี ออโต้ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยการสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำหรับให้กรุงศรี ออโต้ใช้ในการติดต่อกับท่าน หากท่าน เลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์ หรือเบอร์โทรสาร ภาพถ่ายใบหน้า ลายนิ้วมือ ม่านตา เป็นต้น แก่กรุงศรี ออโต้ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่กรุงศรี ออโต้แล้ว กรุงศรี ออโต้จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของกรุงศรี ออโต้

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

กรุงศรี ออโต้เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของ กรุงศรี ออโต้ ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่กรุงศรี ออโต้ได้รับนั้น จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น และกรุงศรี ออโต้จะ ดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยกรุงศรี ออโต้จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับ อนุญาตจากกรุงศรี ออโต้ บริษัทในเครือ รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก และ/หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้า ถึงข้อมูลของท่านตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่

กรุงศรี ออโต้ได้รับความยินยอมจากท่าน

- การให้ข้อมูลเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือ ทำธุรกรรม ตามที่ท่านประสงค์

- การให้ข้อมูลแก่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) ที่กรุงศรี ออโต้เป็นสมาชิก

- การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

- การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่กรุงศรี ออโต้ได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการออกผลิตภัณฑ์และบริการของกรุงศรี ออโต้ รวมทั้ง การจัด กิจกรรมรายการส่งเสริมการตลาดของกรุงศรี ออโต้ กรุงศรี ออโต้จะรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้วกรุงศรี ออโต้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของกรุงศรี ออโต้ได้ ตลอดเวลา

มาตรการความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

กรุงศรี ออโต้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบริการกรุงศรี ออโต้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุงศรี ออโต้ได้เลือกใช้เทคโนโลยีและมีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ มิให้ถูก นำไปใช้หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกรุงศรี ออโต้ ซึ่งกรุงศรี ออโต้ขอแนะนำการรักษา ความปลอดภัยต่างๆ สำหรับผู้ใช้บริการกรุงศรี ออโต้ทางอินเทอร์เน็ต และบริการกรุงศรี ออโต้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- การรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการกรุงศรี ออโต้ทางอินเทอร์เน็ต

- ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Phishing

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตคือ เรื่องความปลอดภัย ดังนั้นผู้ใช้บริการควรจะทำการป้องกันบัญชี และข้อมูลส่วน ตัวของตนเองให้อยู่ในที่ปลอดภัยมากที่สุด

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการก่ออาชญากรรม และการโจรกรรมข้อมูล กรุงศรี ออโต้จึงได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินหลายล้าน บาทในแต่ละปีเพื่อเทคโนโลยีที่ดีขึ้น รวมทั้งการอบรมบุคลากรและกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของผู้ทำการรายการเพื่อป้องกันการล่อลวง หรือการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามคำเตือนของกรุงศรี ออโต้เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลของตัว ท่านเองในการ ทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โปรดจำไว้เสมอว่าการป้องกันข้อมูลอย่างเหมาะสมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการ และ กรุงศรี ออโต้

กรุงศรี ออโต้กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “กรุง ศรี ออโต้” ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรุงศรี ออโต้ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรุงศรี ออโต้

ลูกค้า หรือบุคคลใดสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรุงศรี ออโต้ได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณา ตรวจ สอบอัตราดอกเบี้ยแลค่าธรรมเนียมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการกรุงศรี ออโต้ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรุงศรี ออโต้ ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่กรุงศรี ออโต้ หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจาก กรุงศรี ออโต้

กรุงศรี ออโต้สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของกรุงศรี ออโต้ได้อย่างต่อเนื่องและใช้โปรแกรมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้าน พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรุงศรี ออโต้ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายทั้งในด้านของเนื้อหาข้อมูลและวิธีการเข้าถึงเนื้อหานั้น

การเก็บรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าหรือบุคคลใดนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกรุงศรี ออโต้และบริษัทในเครืออย่าง ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของกรุงศรี ออโต้ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่า เดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากกรุงศรี ออโต้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้กรุงศรี ออโต้จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อกรุงศรี ออโต้ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยการสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำหรับให้กรุงศรี ออโต้ใช้ในการติดต่อกับท่าน หากท่าน เลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์ หรือเบอร์โทรสาร ภาพถ่ายใบหน้า ลายนิ้วมือ ม่านตา เป็นต้น แก่กรุงศรี ออโต้ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่กรุงศรี ออโต้แล้ว กรุงศรี ออโต้จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของกรุงศรี ออโต้

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

กรุงศรี ออโต้เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน ท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของ กรุงศรี ออโต้ ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่กรุงศรี ออโต้ได้รับนั้น จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น และกรุงศรี ออโต้จะ ดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยกรุงศรี ออโต้จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับ อนุญาตจากกรุงศรี ออโต้ บริษัทในเครือ รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก และ/หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้า ถึงข้อมูลของท่านตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่

กรุงศรี ออโต้ได้รับความยินยอมจากท่าน

- การให้ข้อมูลเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือ ทำธุรกรรม ตามที่ท่านประสงค์

- การให้ข้อมูลแก่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) ที่กรุงศรี ออโต้เป็นสมาชิก

- การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

- การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่กรุงศรี ออโต้ได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการออกผลิตภัณฑ์และบริการของกรุงศรี ออโต้ รวมทั้ง การจัด กิจกรรมรายการส่งเสริมการตลาดของกรุงศรี ออโต้ กรุงศรี ออโต้จะรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้วกรุงศรี ออโต้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของกรุงศรี ออโต้ได้ ตลอดเวลา

มาตรการความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

กรุงศรี ออโต้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบริการกรุงศรี ออโต้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กรุงศรี ออโต้ได้เลือกใช้เทคโนโลยีและมีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ มิให้ถูก นำไปใช้หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกรุงศรี ออโต้ ซึ่งกรุงศรี ออโต้ขอแนะนำการรักษา ความปลอดภัยต่างๆ สำหรับผู้ใช้บริการกรุงศรี ออโต้ทางอินเทอร์เน็ต และบริการกรุงศรี ออโต้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- การรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการกรุงศรี ออโต้ทางอินเทอร์เน็ต

- ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Phishing

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตคือ เรื่องความปลอดภัย ดังนั้นผู้ใช้บริการควรจะทำการป้องกันบัญชี และข้อมูลส่วน ตัวของตนเองให้อยู่ในที่ปลอดภัยมากที่สุด

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการก่ออาชญากรรม และการโจรกรรมข้อมูล กรุงศรี ออโต้จึงได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินหลายล้าน บาทในแต่ละปีเพื่อเทคโนโลยีที่ดีขึ้น รวมทั้งการอบรมบุคลากรและกระบวนการพิสูจน์ตัวตนของผู้ทำการรายการเพื่อป้องกันการล่อลวง หรือการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตามคำเตือนของกรุงศรี ออโต้เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลของตัว ท่านเองในการ ทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โปรดจำไว้เสมอว่าการป้องกันข้อมูลอย่างเหมาะสมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการ และ กรุงศรี ออโต้