สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์

ได้วงเงินเต็มตามราคาประเมิน 100% ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน ผ่อนสบายถึง 84 เดือน

รถคุณขอสินเชื่อได้เท่าไหร่

สินเชื่อรถยนต์แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

Car4Cash แบบโอนทะเบียน

  Car4Cash โปะ แบบไม่โอนทะเบียน

   * เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.31% - 15.00% ต่อปี

   ประเมินวงเงิน

   4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ

   1. สมัครง่ายได้ทุกที่

   2. นัดรับเอกสาร

   3. รอแจ้งผลอนุมัติ

   4. รอรับเงิน

   คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

   • อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีรถยนต์ เป็นของตนเอง
   • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
   • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ* ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
   • * ลูกค้าต่างชาติใช้บริการ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น

   เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

   1. บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
   2. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
    • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
    • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

   3. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
   4. สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
   5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
   ขอสินเชื่อ

   กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์

   ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

   ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ