สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์

อนุมัติง่าย รับ BigBike อายุถึง 7 ปี ยังใช้รถได้ตามปกติ

รถคุณขอสินเชื่อได้เท่าไหร่

สินเชื่อรถบิ๊กไบค์แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

Car4Cash แบบโอนเล่ม

    Car4Cash โปะ แบบไม่โอนเล่ม

      * อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 0.7%–2.31%

      ประเมินวงเงิน

      4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ

      1. สมัครง่ายได้ทุกที่

      2. นัดรับเอกสาร

      3. รอแจ้งผลอนุมัติ

      4. รอรับเงิน

      คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

      • อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีบิ๊กไบค์* เป็นของตนเอง
      • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
      • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ** ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
      • * บิ๊กไบค์ หมายถึงเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไป และราคา 100,000 บาทขึ้นไป

        ** ชาวต่างชาติสามารถขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น

      เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

      1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
      2. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
      3. สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
      4. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
      ขอสินเชื่อ

      กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์

      ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

      ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ