สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊กไบค์

อนุมัติง่าย รับ BigBike อายุถึง 7 ปี ยังใช้รถได้ตามปกติ

รถคุณขอสินเชื่อได้เท่าไหร่

สินเชื่อรถบิ๊กไบค์แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

Car4Cash แบบโอนเล่ม

  Car4Cash โปะ แบบไม่โอนเล่ม

   * อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 0.7%–2.31%

   ประเมินวงเงิน

   4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ

   1. สมัครง่ายได้ทุกที่

   2. นัดรับเอกสาร

   3. รอแจ้งผลอนุมัติ

   4. รอรับเงิน

   คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

   • อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีบิ๊กไบค์* เป็นของตนเอง
   • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
   • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ** ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
   • * บิ๊กไบค์ หมายถึงเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไป และราคา 100,000 บาทขึ้นไป

    ** ชาวต่างชาติสามารถขอสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น

   เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

   1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
   2. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
   3. สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
   4. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
   ขอสินเชื่อ

   กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์

   ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช

   ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ