ผนึกพลังสะท้านฟ้า ปกป้องพาหนะคู่กาย

พิเศษ! รับ บัตรกำนัล เทสโก โลตัส มูลค่าสูงสุด 500 บาท*

สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ ผ่านช่องทางออนไลน์

*เงื่อนไขและข้อกำหนด

*เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สมัครสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563– 30 มิถุนายน 2563 และได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 • สงวนสิทธิ์ในการให้ บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส สำหรับ แคมเปญนี้ โดยรายละเอียดตามตารางดังนี้

ประเภทรถจักรยานยนต์

วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

มูลค่าบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส

บิ๊กไบค์

100,000 บาท ขึ้นไป

500 บาท

มอเตอร์ไซค์

20,000 บาท ขึ้นไป

200 บาท • รถบิ๊กไบค์ (Big Bike) หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไปและมีราคาจำหน่ายตอนเป็นรถใหม่ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท โดยรุ่นปีผลิต (Model Year) อยู่ระหว่าง ปี 2014 – 2020
 • บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัล เทสโก โลตัส ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ ภายใน 90 วันนับจากวันที่รายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 • บัตรกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นอื่นๆที่มีอยู่ในระยะเวลาเดียวกันได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรกำนัล ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ และของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาประเมิน วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดย พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น รายได้ ปีผลิต (Model Year) ปีจดทะเบียน และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ
 • สินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ ให้บริการโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
 2. เอกสารแสดงรายได้ เช่น
  • สลิปเงินเดือน
  • หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)
  • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 3. สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
 4. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 3 ชุด
 2. สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
 5. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ จำนวน 1 ฉบับ
 6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน/ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
 7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
 9. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์