ข้อเสนอดี ๆ จาก คาร์ ฟอร์ แคช ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ไม่ต้องค้ำ

 • ได้เงินก้อนใหญ่ ด้วยวงเงินสูง 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ
 • ผ่อนสบายๆ สูงสุด 84 เดือน*
 • ดอกเบี้ยต่ำ 0.27% ต่อเดือน**
 • รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ (หลังโอนเล่มทะเบียนแล้ว)
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย)
 • สะดวกกับ บริการ 'คาร์ฟอร์แคช ดิลิเวอรี่' ที่ให้บริการถึงบ้าน

*เฉพาะ 17 ก.ค. 2662 - 30 ก.ย. 2562 เมื่อเทียบกับปกติผ่อนได้สูงสุดเพียง 72 เดือน
**อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำต่อเดือน คำนวณจากดอกเบี้ย 3.18% ต่อปี

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร


สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
 2. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 3. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนา ภ.พ.20
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามกรณีนิติบุคคล
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
 5. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
 6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 8. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 9. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ


สะดวกกับช่องทางการชำระเงินผ่านหลากหลายช่องทางใกล้บ้าน

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์)
 • หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)
 • เทสโก้ โลตัส
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • CenPay

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และค่าธรรมเนียม คาร์ ฟอร์ แคช

ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.68% และไม่มีค่าทำสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระ 84 งวด งวดละ 4,805 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา

  (ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี)

  (300,000 x 3.68% x 7) = 77,280


2. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน

  [(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี) + ยอดเงินต้นคงค้าง] / จำนวนงวด x ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  [(300,000 x 3.68% x 7) + 300,000] / 84 x 1.07 = 4,805