คาร์ ฟอร์ แคช แจกอั่งเปา สูงสุด 2,000 บาท*


ขับรถมาฉลองตรุษจีน วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ รับอั่งเปา มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท*


อั่งเปา วงเงินสินเชื่อ
2,000 บาท ตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไป
1,500 บาท 600,000 - 799,999 บาท
1,000 บาท 400,000 - 599,999 บาท
500 บาท 200,000 - 399,999 บาท

หมายเหตุ วงเงินอนุมัติ ต่ำกว่า 200,000 ไม่ร่วมแคมเปญ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 31 ม.ค. 63 และได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายใน 7 ก.พ. 63 รายการส่งเสริมการขายนี้เข้าร่วมเฉพาะรถยนต์เท่านั้น
 • อั่งเปาจะจัดส่งในรูปแบบบัตรของขวัญกรุงศรีภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 7 ก.พ. 63 ทางไปรษณีย์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปรวมกับข้อเสนอของรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายการส่งเสริมการขายสาหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อผ่านหลายช่องทาง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อและรุ่นปีจดทะเบียนของรถรวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
*เงื่อนไขเป็นการขอสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน


เอกสารประกอบการสมัคร


เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 1. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
 2. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 3. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 4. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 5. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนา ภพ.20
 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้สมัคร หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามกรณีนิติบุคคล
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
 5. แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ
 6. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
 7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 8. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 9. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ