มอบความคุ้มครองจากใจ สู้ภัยโคโรน่า จาก คาร์ ฟอร์ แคช

มอบความคุ้มครองจากใจ สู้ภัยโคโรน่า จาก คาร์ ฟอร์ แคช


รับประกันภัย ไวรัสโคโรนา Corona virus (COVID-19) เมื่อสมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช และ คาร์ ฟอร์ แคช โปะ

รายละเอียด ดังนี้

 1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช และกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ ผ่านทุกช่องทาง รวมถึงช่องทางออนไลน์ของ กรุงศรี ออโต้ (www.krungriauto.com, www.car4cash.com, LINE Official Account, Facebook) ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 ถึง 10 เมษายน 2563 และได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้รับประกันภัย ไวรัสโคโรนา Corona virus (COVID-19) Plan 1 คุ้มครองนาน 12 เดือน มูลค่ากรมธรรม์ 150 บาท โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 2. ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ และกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ โปะ ผ่านทุกช่องทาง รวมถึงช่องทางออนไลน์ของ กรุงศรี ออโต้ (www.krungriauto.com, www.car4cash.com, LINE Official Account, Facebook) ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 ถึง 10 เมษายน 2563 และได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้รับประกันภัย ไวรัสโคโรนา Corona virus (COVID-19) Plan 1 คุ้มครองนาน 12 เดือน มูลค่ากรมธรรม์ 150 บาท โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครองโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดประกันภัยไวรัสโคโรนา Corona virus (COVID-19) Plan 1 โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความคุ้มครอง

 1. การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 100,000 บาท
 2. การรักษาพยาบาลต่อปี จำนวน 10,000 บาท
หมายเหตุ: การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19))
 • ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
 • ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางไปประเทศจีนภายใน 14 วันที่ผ่านมา (นับจากวันที่เดินทางถึงประเทศไทยวันแรก)
 • ไม่รับประกันผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น โรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงที่เคยนอนโรงพยาบาล โรคเบาหวาน โรคกระดูก เช่น โรคกระดูกพรุน และ/หรือ กล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อลีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV หรือโรคหลอดเลือดสมอง(เส้นเลือดในสมองแตก)
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับของกำนัล

 1. สำหรับผู้สมัครสินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช และกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ ได้สิทธิ์ลงทะเบียนรับความคุ้มครองประกันภัย ไวรัสโคโรนา Corona virus (COVID-19) Plan 1 โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หลังจากได้รับการอนุมัติเป็นเลขที่สัญญา ผู้ให้บริการสินเชื่อจะทำการส่งข้อมูลการลงทะเบียนรับความคุ้มครองประกันภัย ไวรัสโคโรนา Corona virus (COVID-19) Plan 1 ของผู้สมัครให้แก่กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") ซึ่งเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น เพื่อทำการส่งข้อมูลให้แก่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 2. สำหรับผู้สมัครสินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ และกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ โปะ ได้สิทธิ์ลงทะเบียนรับความคุ้มครองประกันภัย ไวรัสโคโรนา Corona virus (COVID-19) Plan 1 โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หลังจากได้รับการอนุมัติ ให้บริการสินเชื่อจะทำการส่งข้อมูลการลงทะเบียนรับความคุ้มครองประกันภัย ไวรัสโคโรนา Corona virus (COVID-19) Plan 1 ของผู้สมัครให้แก่กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") ซึ่งเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น เพื่อทำการส่งข้อมูลให้แก่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนรับความคุ้มครองประกันภัย ไวรัสโคโรนา Corona virus (COVID-19) Plan 1 โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะต้องเป็นผู้สมัครสินเชื่อเท่านั้น

 4. ความคุ้มครองประกันภัยจะมีผลเริ่มต้นวันที่อนุมัติกรมธรรม์ โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะส่ง SMS และ จัดส่งกรรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอีเมล์หรือส่งไปรษณีย์ตามข้อมูล และ ที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้

 5. ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอนเป็นเงินสดได้
ผู้ให้บริการสินเชื่อ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองประกันภัย ไวรัสโคโรนา Corona virus (COVID-19) Plan 1 โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช และ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ ให้บริการสินเชื่อโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ และกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ โปะ ให้บริการสินเชื่อโดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400