ขนาดตัวอักษร : A A A

หยุดทุกข้อเสนอที่ คาร์ ฟอร์ แคช 171

Add Friend
 

 • ดอกเบี้ย 0.27% ต่อเดือน*
 • ให้วงเงินสูง 120% จากราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 • อนุมัติไว
 • รับเงินทันใจ ภายใน 1 วัน (หลังโอนเล่มทะเบียน)
 • ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยนี้เฉพาะรถปี 2016-2018 เท่านั้น

อยากรู้รถคุณประเมินราคาได้เท่าไร คลิก!

 

หมายเหตุ : *อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำต่อเดือน คำนวณจากดอกเบี้ย 3.18% ต่อปี  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินราคารถ กำหนดวงเงิน เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารฯ

เพียงคุณมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี ก็สามารถสมัครสินเชื่อรถยนต์กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้แล้ว

เอกสารการสมัครสินเชื่อ

สำหรับบุคคลธรรมดา
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
5. สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
6. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
7. แผนที่ที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
2. ภพ. 20
3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
5. งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
6. รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนามโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล)
7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400

 

อัตราดอกเบี้ยของ คาร์ ฟอร์ แคช

 

ประเภทรถยนต์

ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่เรียกเก็บร้อยละต่อปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

(Flat Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(Effective Interest Rate)

รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี

4.00% - 15.00%

7.00% - 27.69%

รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนมากกว่า 15 ปี

10.00% - 19.00%

18.00% - 33.00%

เงื่อนไข:

 1. ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่ใช้ในการคำนาณเช่าซื้อเป็น “เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่” และเช่าแบบลีสซิ่งเป็น”อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง”
 2. ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
 3. ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย คำนวณ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน
 4. ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ดังกล่าวหมายถึง ลูกค้าผ่อนชำระตรงกำหนดเวลาในแต่ละงวดตลอดสัญญา
 5. ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ดังกล่าวสำหรับการจดทะเบียนรถประเภทส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อการรับจ้าง หรือรถสาธารณะ ในกรณีต้องการจดทะเบียนประเภทรถรับจ้างหรือรถสาธารณะ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และอาจปรับเพิ่มผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) จากการประกาศดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ดังกล่าวเป็นคร่าว ๆ ตามที่เห็นสมควร

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด

ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เรื่อง อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560

รายการ

ค่าปรับ / ค่าบริการ / ค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียม (บาท)  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รถยนต์

รถบรรทุก และรถที่มีใบอนุญาตประกอบการ

1  ค่าปรับ

 

1.1 ค่าปรับเนื่องจากชำระค่างวดล่าช้าจากวันครบกำหนดชำระ

MRR (KTB) + 10% ต่อปี ของจำนวนเงินค่างวดที่ผิดนัดชำระแต่ละงวดจนถึงวันชำระเสร็จสิ้น

2 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

 

2.1 ค่าอากรแสตมป์

 

1) สัญญาเช่าซื้อ

0.1% ของยอดค่าเช่าซื้อ + เงินดาวน์

2) สัญญาค้ำประกัน

10 บาท / คน / สัญญา

3) คู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกัน

5 บาท / คน / สัญญา

3 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

 

กรณีปกติ

 

3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

 

1) ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

2) ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

3) ชำระผ่านเครื่อง Krungsri  ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

4) ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Krungsri Online

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

5) ชำระผ่านระบบ Krungsri Mobile Application

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

6) ชำระที่จุดบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 

     (เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชำระ

15 - 25 บาท / รายการชำระ หรือตามที่ผู้รับชำระเรียกเก็บ

7) ชำระที่จุดบริการของที่ทำการไปรษณีย์

 

     (เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 50,000 บาท/รายการชำระ

10 บาท / รายการชำระ

8) ชำระที่จุดบริการของเทสโก้ โลตัส

 

     (เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชำระ

10 บาท / รายการชำระ

9) ชำระที่จุดบริการของ CenPay

 

     (เฉพาะเงินสด) ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการชำระ

15 บาท / รายการชำระ


คลิกเพื่อดู อัตราค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่ง เริ่มใช้วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทั้งหมด

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คาร์  ฟอร์  แคช
ยอดเงินกู้จำนวน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่  4% และไม่มีค่าทำสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 งวด งวดละ 6,420 บาท

1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา
(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนปี)
• (300,000 x 4% x 5) = 60,000

2. วิธีคำนวณค่างวดในแต่ละเดือน
[(ยอดเงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี x จำนวนปี) + ยอดเงินต้นคงค้าง] / จำนวนงวด
• [(300,000 x 4% x 5) + 300,000] / 60 x 1.07 = 6,420

 

โปรโมชั่นอื่นๆ